مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مدیریت و سازماندهی پروژه های خود را به تیم مجرب توتال شبکه بسپارید تا با برنامه ریزی دقیق و با استفاده از تدابیر مدیریتی به امور پروژه رسیدگی و انجام شود.

1

برنامه ریزی و زمانبندی اجرا طبق نموادر GANT

2

بودجه بندی و مشخص کردن زمان خرید

3

پیدا کردن بهترین فروشندگان برای موارد مورد نیاز شما

4

ارائه نقشه های معماری قبل از شروع و نقشه های As Built

5

نظارت بر عملکرد پیمانکاران

6

ارائه صورت وضعیت

مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندهایی هم‌چون فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.